Kategorie:

Jakie istnieją metody wyceny przedsiębiorstw?

Avatar
Opublikowane przez admin

Wycena przedsiębiorstw ma na celu określenie wartości danego przedsiębiorstwa, która jest kluczowym elementem w wielu decyzjach dotyczących jego zarządzania. Wycena wartości spółek czy firm jest szczególnie ważna w sytuacjach, gdy dochodzi do zmian własnościowych.

Wartość danego przedsiębiorstwa jest niezwykle istotną informacją zarówno dla kupującego, jak i sprzedającego. Istnieje wiele różnych metod i technik wyceny przedsiębiorstw. Oto kilka z nich.

Metody majątkowe

Metody majątkowe zaliczane jest do najpowszechniejszych i jednocześnie najprostszych metod wyceny przedsiębiorstw. Wycena firmy z pomocą metod majątkowych zakłada, że jest ona warta dokładnie tyle, ile warte są poszczególne składniki majątku firmy, oczywiście pomniejszone o zobowiązania. Tego typu metody znajdują swoje zastosowanie głównie w niewielkich przedsiębiorstwach. Wyróżnić można cztery różne metody majątkowe.

Pierwszą z nich jest metoda księgowa. Podstawą księgowej metody wyceny przedsiębiorstw są sprawozdania finansowe, dotyczące poszczególnych składników aktywów i pasywów. Metoda ta charakteryzuje się prostotą i niskimi kosztami jej przeprowadzenia.

Drugą z kolei majątkową metodą wyceny firmy jest metoda skorygowanych aktywów netto. Do złudzenia przypomina ona metodę księgową, a jedyną różnicą, która między nimi występuje jest to, że aktywa są skorygowane. W praktyce oznacza to, że osoba wykonująca wycenę przedsiębiorstwa sprowadza wycenę aktywów takich jak nieruchomości czy wartości niematerialnych do ich wartości rynkowej.

Kolejną majątkową metodą wyceny przedsiębiorstwa jest tak zwana metoda wartości likwidacyjnej. Polega ona na wycenie majątku danego przedsiębiorstwa wedle wartości likwidacyjnej. W praktyce wartość likwidacyjna jest dużo mniejsza niż wartość księgowa, ponieważ po skorygowaniu wartości aktywów przedsiębiorstwa należy dokonać ich pomniejszenia o pasywa obce.

Ostatnią z majątkowych metod wyceny przedsiębiorstwa jest metoda wartości odtworzeniowej. Korzystając z tej metody, należy zsumować wartość aktywów, opierając swoje obliczenia o sumę środków niezbędnych do zastąpienia posiadanego majątku aktywami o podobnej wartości. Największą wadą tej metody jest to, że opiera się ona wyłącznie na danych historycznych, nie pokazując jednocześnie potencjalnej wartości przedsiębiorstwa w przyszłości.

Dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw

Drugą niezwykle istotną i równie popularną, jak majątkowe metody wyceny przedsiębiorstw, jest grupa metod dochodowych. Główną ideą dochodowych metod wyceny jest założenie, że o wartości danego przedsiębiorstwa decyduje jego zdolność do przynoszenia zysków w przyszłości.

Dochodowe metody wyceny przedsiębiorstw cieszą się dużą popularnością ze względu na to, że najlepiej oddają rzeczywistą wartość danego przedsiębiorstwa. Ta grupa metod opiera się nie tylko o dane historyczne, ale także o pewnego rodzaju założenia, plany i przewidywania.

Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych, znana także jako metoda DCF (z angielskiego discounted cashflow) jest jedną z najpopularniejszych i najczęściej stosowanych metod dochodowych. Opiera się ona na założeniu, że zdolność do generowania przyszłych zysków, rozumianych jako przepływy pieniężne, jest rzeczywistym odzwierciedleniem wartości przedsiębiorstwa.

Porównawcze metody wyceny przedsiębiorstwa

Aby dokonać wyceny przedsiębiorstwa metodą porównawczą, konieczne jest znalezienie firmy o podobnym profilu. Pod uwagę należy wziąć tę samą branżę, zbliżoną wielkość sprzedaży, podobną rentowność oraz rozmiar i stadium rozwoju.

Metoda ta często nazywana jest analizą porównawczą. Polega ona na określeniu wzorcowej wartości wskaźnika dla danej grupy aktywów. Następnie należy pomnożyć wartość aktywów wycenianej spółki przez wartość wskaźników wzorcowych.

Analiza porównawcza sprawdza się szczególnie w przypadku dużych przedsiębiorstw, których dane nie są trudne do zdobycia dla osoby dokonującej wyceny przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *